Kinder alimentatie draagkracht tabel

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Documents/Draagkrachttabel.pdf

Draagkrachttabel (2012):
– NBI tot € 1.250: minimumbijdragen
– NBI van € 1.250: 100% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]
– NBI van € 1.300: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]
– NBI van € 1.350: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]
– NBI van € 1.400: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]
– NBI van € 1.450: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 825)]
– NBI van € 1.500: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 850)]
Netto besteedbaar inkomen 1
DKL2
draagkracht3
tot 1.250 per maand 25/1 50/2 of meer
1.250 tot 1.300 (1.175) 75
1.300 tot 1.350 (1.190) 100
1.350 tot 1.400 (1.205) 115
1.400 tot 1.450 (1.220) 125
1.450 tot 1.500 (1.260) 135
1.500 tot 1.550 (1.300) 140
1.550 en 1.600 (1.315) 165
1.600 en 1.650 (1.330) 190
1.650 en 1.700 (1.345) 215
1.700 en 1.750 (1.360) 240
1.750 en 1.800 (1.375) 260
1.800 en 1.850 (1.390) 285
1.850 en 1.900 (1.405) 310
1.900 en 1.950 (1.420) 335
1.950 en 2.000 (1.435) 360
2.000 en 2.050 (1.450) 385
2.050 en 2.100 (1.465) 410
2.100 en 2.150 (1.480) 435
2.150 en 2.200 (1.495) 460
2.200 en 2.250 (1.510) 485
2.250 en 2.300 (1.525) 505
2.300 en 2.350 (1.540) 530
2.350 en 2.400 (1.555) 555
2.400 en 2.450 (1.570) 580
2.450 en 2.500 (1.585) 605
2.500 en 2.550 (1.600) 630
2.550 en 2.600 (1.615) 655
2.600 en 2.650 (1.630) 680
2.650 en 2.700 (1.645) 705
2.700 en 2.750 (1.660) 730
2.750 en 2.800 (1.675) 750, etcetera
1
Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van vast, maar van een toenemend percentage vrije
ruimte. Om draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te vermijden, wordt gekozen voor
vaste tabelbedragen tot een NBI van 1500. In de eerste schijven tot 1.500 is daarom de aanbevolen draagkracht
volgens de tabel maximaal het afgeronde bedrag in de derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1500 is
sprake van een vast percentage vrije ruimte. Bij een NBI vanaf 1500 kan zowel de formule als de tabel worden
gebruikt.
2
DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 800, 825 of 850, een geslaagd beroep op de
aanvaardbaarheidstoets kan de post eigen levensonderhoud van 800, 825 of 850 verhogen
3
Afgeronde cijfers, te verhogen met het fiscaal voordeel voor de persoonsgebonden aftrek levensonderhoud
kinderen als daar recht op bestaat

Nieuwe berekening kinderalimentatie vastgesteld via Rechtspraak.nl

Nieuwe berekening kinderalimentatie vastgesteld

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april nieuwe richtlijnen. De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel, waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderverzorging. Daarmee komt een einde aan eindeloze discussies over wat de kinderen kosten en wat de onderhoudsplichtige ouder kan missen. Nieuw is ook dat ouders met een omgangsregeling minder alimentatie betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen.

 

Beter aansluiten

De werkgroep alimentatienormen van de Rechtspraak wil met de nieuwe regels beter aansluiten bij de maatschappelijke realiteit. De huidige regels zijn afgestemd op traditionele gezinnen, bestaande uit zorgende moeders en werkende vaders. Tegenwoordig hebben vaak beide ouders zowel werk- als zorgtaken. Om daar rekening mee te kunnen houden, introduceerde de werkgroep onlangs de uitgangspunten voor een nieuw berekeningssysteem. Die zijn verder uitgewerkt in het Rapport alimentatienormen 2013-2, dat 15 februari is gepubliceerd.

 

Minder strijd

De nieuwe uitgangspunten maken de procedure eenvoudiger. Er is minder ruimte voor strijd over wat de alimentatiebetalende ouder moet bijdragen, maar naar eigen zeggen niet kan missen. “Onderhoudsplichtige ouders voeren alle mogelijke kosten op, van woonlasten, zorg- en levensverzekeringspremies en omgangskosten tot reiskosten aan toe”, zegt Annemarieke Roelvink-Verhoeff, voorzitter van de werkgroep alimentatienormen. “Rechters moeten zich daar allemaal in verdiepen en over elk punt een beslissing nemen. Bij kleine wijzigingen is weer een nieuwe uitspraak nodig. Daar willen we vanaf. Daarom draaien we de rollen om. Straks is niet meer ieders specifieke situatie de maatstaf voor het vaststellen van de draagkracht, maar algemene regels voor een redelijk uitgavenpatroon: wie dit bedrag verdient, kan zoveel uitgeven aan de kinderen. Wil een van de ouders daarvan afwijken, dan zal hij met goede argumenten moeten komen.”

 

Behoefte van de kinderen

Ook de behoefte van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van tabellen. Door het totale gezinsinkomen vóór de scheiding daarin op te zoeken, wordt duidelijk hoeveel geld normaal gesproken aan de kinderen besteed zou moeten worden. Het kindgebonden budget – een inkomensafhankelijke overheidsbijdrage die de verzorgende ouder naast de kinderbijslag ontvangt – werd daarbij tot voor kort buiten beschouwing gelaten. Met ingang van dit jaar is dat veranderd. Dat kan tot gevolg hebben dat minder alimentatie betaald hoeft te worden.

 

Zorgcompensatie

Wat de afzonderlijke ouders na de scheiding maximaal bijdragen in de kosten, wordt berekend door ieders netto-inkomen op te zoeken in de nieuwe draagkrachttabel. De alimentatiebetalende ouder met een omgangsregeling kan in aanmerking komen voor een zogeheten zorgkorting van 15 tot maximaal 35 procent. Hij betaalt dan immers al een deel van de verzorging in natura, op de dagen dat de kinderen bij hem zijn.

Aanvaardbaarheidstoets

Mocht de berekende alimentatie toch te hoog uitvallen, bijvoorbeeld doordat de onderhoudsplichtige ouder schulden moet afbetalen, dan past de rechter een aanvaardbaarheidstoets toe. “Maar we zijn daar wel streng in”, zegt Roelvink. “De onderhoudsplichtige ouder moet zelf aannemelijk maken dat hij het berekende bedrag niet kan betalen.”

 

Voor- en nadelen

Een voordeel van het nieuwe systeem is dat ouders zelf aan de hand van tabellen kunnen berekenen hoeveel ze ongeveer moeten bijdragen aan de verzorging van hun kinderen. “De uitkomst van de procedure wordt minder onzeker”, zegt Roelvink. “Dat is van belang als ouders nieuwe financiële verplichtingen willen aangaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis.”
De bijdrage die de verzorgende ouder van de ex-partner ontvangt kan wel lager uitvallen wanneer het kindgebonden budget wordt meegerekend en de ex recht heeft op zorgkorting.

In de praktijk

De nieuwe richtlijnen gelden voor alimentaties die na 1 april worden vastgesteld of gewijzigd. Wie precies wil weten hoe de kinderalimentatie wordt berekend, kan doorlinken naar een webcollege waarin dat stap voor stap wordt uitgelegd, geïllustreerd met enkele concrete voorbeelden

Uw hypotheek en echtscheiding

COLUMN – Minister Blok heeft recent vragen vanuit de 2e kamer beantwoord betreffende de hypotheek bij echtscheiding. De uitkomst is best schokkend te noemen.

Bij echtscheiding (of verbreken samenleving) blijft in veel gevallen 1 van de partners wonen in de oude woning. Tot op heden werd het huis en de hypotheek op naam gezet van diegene die er blijft wonen en de ander ontslagen als hoofdelijk schuldenaar van de hypotheek. Per 1 januari 2013 is dit niet meer mogelijk. Het overnemen van 50% van de woning van de ex-partner wordt gezien als nieuwe aankoop en derhalve valt 50% van de bestaande hypotheek onder de nieuwe hypotheekregels 2013. Dit heeft als gevolg dat de helft van de hypotheek moet worden omgezet naar een annuïtaire aflossing. Doet u dit niet, dan zal de hypotheek in box 3 vallen en is per direct niet meer aftrekbaar.

De partner die het huis verlaat heeft het recht om de hypotheekvorm (50%) mee te nemen naar een eventuele nieuwe koopwoning. Deze woning dient dan wel aangekocht te worden in hetzelfde kalenderjaar of het jaar daaropvolgend, anders vervalt ook dit recht.

Is het echtscheidingsconvenant al in 2012 getekend, dan kunt u nog onder deze regels uitkomen. Informeer bij verbreken van de samenleving/echtscheiding goed wat de gevolgen voor uw hypotheek zijn.

Echtscheiding melden bij uw pensioenuitvoerder

Vergeet niet uw echtscheiding binnen 2 jaar te melden bij uw pensioenuitvoerder

18 april 2013

Stel u bent in 2006 gescheiden. U heeft pensioen opgebouwd en u heeft met elkaar afgesproken dat de standaard pensioenverevening zal plaatsvinden. U vergeet echter beiden de echtscheiding te melden bij het pensioenfonds. Dit heeft grote gevolgen. U ontvangt daardoor het volledige pensioen (dit is een netto bedrag!). Vervolgens moet u de helft van het bruto pensioen (!) uitbetalen aan uw ex-partner. Dit bedrag is bij hem/haar belast en is voor u een aftrekpost. De afkoop van deze doorbetalingsverplichting leidt tot fiscale sancties.
Raakt u verwikkeld in een echtscheiding, zorg dan dat u de echtscheiding binnen twee jaar na de scheidingsdatum bij de pensioenuitvoerder heeft gemeld. Die betaalt het vereveningsdeel dan rechtstreeks aan uw vereveningsgerechtigde ex-partner.

Bron: Fiscount

Gouden Handdruk en echtscheiding

Wat?

Afhankelijk van de vormgeving van de gouden handdruk kunnen de uitkeringen, of zelfs het volledige stamrecht, in de gemeenschap van goederen vallen. Oppassen dus bij een echtscheiding, zo blijkt maar weer uit een uitspraak van Hof Amsterdam.

Belangrijk voor?

Mensen die eerder een gouden handdruk hebben ontvangen van de ex-werkgever en op enig moment geconfronteerd worden met een echtscheiding.

Wat zegt de uitspraak?

Hof Amsterdam heeft op 22 januari 2013 (LJN: BZ4094) bepaald dat het door de vrouw bedongen stamrecht in de gemeenschap van goederen valt nu de gouden handdruk tijdens het huwelijk is genoten. De vrouw doet een beroep op een arrest van de Hoge Raad uit 2008, waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat het desbetreffende stamrecht verknocht is en daarmee niet in de gemeenschap van goederen valt. In het arrest van 2008 is alleen sprake van een direct ingaand stamrecht en in de casus die speelt voor Hof Amsterdam gaat het om een uitgesteld stamrecht, waaruit pas later (zelfs na de echtscheiding) uitkeringen worden ontvangen. Hof Amsterdam beslist dat het volledige uitgestelde stamrecht in de gemeenschap van goederen valt en dat de man terecht de helft (van de waarde) van het stamrecht opeist.

lees verder http://miss-legal.nl/gouden-handdruk-en-echtscheiding/

Vrouw hoeft na echtscheiding niet altijd mee te betalen aan schulden van de man

Vrouw hoeft na echtscheiding niet altijd mee te betalen aan schulden van de man

Wanneer twee personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan geldt dat beiden een gelijk aandeel hebben in de gemeenschap en dat de gemeenschap ook alle schulden omvat. Met andere woorden, in geval van echtscheiding dienen alle bezittingen 50-50 te worden verdeeld en moeten beide partijen ieder 50% van de schulden betalen. Dat is de hoofdregel.

Afwijking is mogelijk, maar eigenlijk slechts in zeer bijzondere omstandigheden. Er wordt dan gekeken naar de redelijkheid en billijkheid. In 1990 was er aanleiding om niet bij helfte te verdelen. Dit gebeurde in een zaak waarin de man zijn veel oudere vrouw van het leven beroofde.

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam (LJN CA1866) een uitspraak gedaan waarbij is afgeweken van de aflossing van de schulden bij helfte. Partijen zijn in deze situatie slechts één jaar met elkaar gehuwd geweest en de schulden die allen op naam van de man stonden, waren gemaakt voor het huwelijk. De schulden waren bovendien door de man verzwegen. Uiteindelijk waren deze feiten en de omstandigheid dat partijen nauwelijks hadden samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hadden gehad reden voor het Gerechtshof om te bepalen dat alleen de man voor aflossing van de schulden moet zorgdragen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1866&keyword=LJN+CA1866

36 jaar uit elkaar, maar getrouwd gebleven. Moet het stel nu delen?

AMSTERDAM –

Na een echtscheiding moet er verdeeld worden. Dat is de hoofdregel waarop maar één uitzondering is: als er geen gemeenschappelijk bezit is, hoef je niet te delen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de ex-echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt die een zogeheten “koude uitsluiting” inhouden.

lees verder: http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/21849022/__36_jaar_uit_elkaar__maar_getrouwd_gebleven__.html

OET IK MIJN EX DE HELFT VAN DE RESTSCHULD VAN ONS HUIS BETALEN?

Ik ben net gescheiden, maar was in gemeenschap van goederen getrouwd. We zijn bezig het huis op naam van mijn ex te laten zetten, door middel van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Klopt het dat ik dan de helft van de restschuld aan hem moet betalen? Ik ben nu zelf geld aan het sparen dat, als het huis op zijn naam komt, ik mijn gedeelte van de restschuld voor een deel zelf kan betalen. Kan dit of is de helft van mijn spaargeld ook van mijn ex-man? In het convenant staat wel dat als er schulden worden gemaakt, diegene daar zelf voor verantwoordelijk is. Maar hoe zit het met eigen spaargeld? Mijn dochter is 18 jaar en woont nog thuis. Zij heeft haar eigen spaarrekening. Kan de NHG eisen dit bedrag ook in te lossen op de restschuld? Hoeveel rente betaal je aan de NHG als zij de restschuld aflost bij de bank? Is deze rente lager dan een lening bij de bank?

N., Breda

leer verder: http://www.mijngeld.nl/antwoord-van-de-dag/annemarie-van-gaal/moet-ik-mijn-ex-de-helft-van-de-restschuld-van-ons-huis-betalen

Door druk Afm moeten banken meewerken bij een echtscheiding!

Banken zijn verplicht mee te werken aan een omzetting van de hypotheek bij een echtscheiding! 
Bij een echtscheiding moet het huis worden verkocht of overgedragen naar één van de eigenaren. De hypotheek moet op naam komen van de partner die het huis toebedeeld heeft gekregen. Banken moeten hierin wel hun medewerking verlenen, maar dat doen ze vaak niet.

De partner die in het huis blijft moet het hypotheekdeel van de vertrekkende partner overnemen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe hypotheek waardoor de nieuwe hypotheeknormen gaan gelden. Het probleem is tweeledig. Ten eerste blijkt vaak dat op basis van de nieuwe normen één van de beide partners onvoldoende inkomen heeft om de hypotheeklening op naam te kunnen krijgen.

lees verder: http://hypotheken.blog.nl/nieuws/2013/10/26/soepele-opstelling-banken-echtscheiding

‘Leer ouders te onderhandelen in plaats van elkaar te bevechten’ samen met Juristu

Nederlandse zorginstanties werken onvoldoende met elkaar samen in gevallen waar sprake is van een vechtscheiding. Hierdoor duren de conflicten tussen ouders vaak jaren en worden kinderen onnodig lang blootgesteld aan ernstige stress.

Er is te weinig samenwerking tussen instanties om een scheiding soepel te laten verlopen.
Ja, die ervaring heb ik ook
Nee, bij ons verliep alles prima gecoördineerd
Ik ben niet gescheiden
resultaat »

Lees ook: ‘Leer ouders te onderhandelen in plaats van elkaar te bevechten’ – 10/06/14
Als twee ouders uit elkaar gaan, kan dat behoorlijk schadelijk zijn voor de kinderen. Helemaal als papa en mama elkaar de tent uit vechten.

Het exacte aantal vechtscheidingen is niet bekend, maar naar schatting gaat het jaarlijks om zo’n 3.500 kinderen die de dupe zijn van een vechtscheiding. Op dit moment zijn er ongeveer 16.000 kinderen die lijden onder het ruziënd uit elkaar gaan van hun ouders.

lees verder: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3669701/2014/06/10/Leer-ouders-te-onderhandelen-in-plaats-van-elkaar-te-bevechten.dhtml